معرفی جایزه


جایزه ملی استراتژی، جایزه­ ای است که هرساله توسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به سازمان­های واجد صلاحیت اعطا می­شود. این جایزه، گستره ملی دارد و حوزه موضوعی مدیریت استراتژیک را در برمی­گیرد. شایان ذکر است که اولین دوره برگزاری این جایزه همزمان با پنجمین کنفرانس بین­ المللی مدیریت استراتژیک تعریف شده است.
همه سازمان های بخش کسب وکار و بخش عمومی می توانند در جایزه ملی استراتژی ثبت نام نموده و در فرآیند ارزیابی شرکت نمایند.